สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ประกาศสหกรณ์
 

 

                            
  เรื่อง การขยายวงเงินกู้ (2 สิงหาคม 2564)
   
  เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (8 กรกฎาคม 2564)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับสมาชิกสมทบ (12 พฤศจิกายน 2563)
   
  เรื่อง ประเภทการกู้ยืมเพื่อการอันจำเป็นและมีประโยชน์ของสมาชิก (22 กันยายน 2563)
   
  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 (22 กรกฎาคม 2563)
   
  เรื่อง การจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม (27 เมษายน 2563)
   
  เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการทำธุรกรรมทางการเงิน (27 มีนาคม 2563)
   
  เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25 มีนาคม 2563)
   
  เรื่อง จัดอบรมผู้แทนสมาชิก (25 กุมภาพันธ์ 2563)
   
  เรื่อง วันเวลาทำการ (6 มีนาคม 2563)
   
  เรื่อง การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก (12 กุมภาพันธ์ 2563)
   
  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561 (28 มิถุนายน 2561)
   
  เรื่อง วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปี 2561 (27 มีนาคม 2561)
   
  เรื่อง ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (7 กุมภาพันธ์ 2561)