สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > คณะกรรมการเงินกู้
 

คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 1

 

 

นายสุวัฒน์ ปรีชาวงศ์
ประธานกรรมการ

 
นายปรีชา ชูสกุล
กรรมการ
นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
 

คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 2

 

 

นายโย หวะสุวรรณ
ประธานกรรมการ

 
นายอดุลย์ พิมพ์กุล
กรรมการ
นายนิพนธ์ ผ่องแผ้ว
กรรมการและเลขานุการ