สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > เจ้าหน้าที่
 

 

นางสาวจิรารัตน์  ภัทรวลี
ผู้จัดการ

 
 

นางสาวสีรุ้ง  กาญจนอโนทัย
รองผู้จัดการ

 

นางสาวกัญญณัช พิรุณทอง
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

นางจันทร์ฉาย บัวชมภู
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

นายอภิชัย ศิริคุณ
เจ้าหน้าที่ติดตามและเร่งรัดหนี้

นายเกริกฤทธิ์ วังสระ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอุมา จำเริญจิต
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายวธิชภัสร ปราบภัย
เจ้าหน้าที่บัญชี
 

นางติ๋ม เสวะนา
พนักงานบริการ