สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > เจ้าหน้าที่
 

 

นางสาวจิรารัตน์  ภัทรวลี
ผู้จัดการ

 
 

นางสาวสีรุ้ง  กาญจนอโนทัย
รองผู้จัดการ

 

นางสาวกัญญณัช พิรุณทอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางจันทร์ฉาย บัวชมภู
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

นายอภิชัย ศิริคุณ
เจ้าหน้าที่ติดตามและเร่งรัดหนี้

นางธิดารัตน์ วรรณพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอุมา จำเริญจิต
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
นางสาวปาลิตา ศรีวงษ์ชัย
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเพ็ญวิภา เกิดแก้ว
เจ้าหน้าที่แผนงาน
นายณัชพล เพียรธรรม
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายธีระยุทธ พึ่งภูมิ
พนักงานขับรถ
 

นางติ๋ม เสวะนา
พนักงานบริการ