สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > อัตราดอกเบี้ย
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ต่อปี

 

ประเภท

อัตรา

  ออมทรัพย์

 

   *ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

3.50

  ออมทรัพย์พิเศษ

 

   *ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

4.00

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ต่อปี

 

ประเภท

อัตรา

  ดอกเบี้ยเงินกู้

7.75