สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > คณะกรรมการดำเนินการ
 

ชุดที่ 27

 

 

นายสุธี บุญถือ
ประธานกรรมการ

 
 

นายประสงค์ พลทะจักร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 

นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร
กรรมการและเหรัญญิก

นายสุวัฒน์ ปรีชาวงศ์
กรรมการ

นายโย หวะสุวรรณ
กรรมการ

นายปรีชา ชูสกุล
กรรมการ

นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ
กรรมการ

นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
กรรมการ

นายวิชิต วิชิตศรีวรา
กรรมการ

นายนิพนธ์ ผ่องแผ้ว
กรรมการ

นายเกียรติ ปะหุสี
กรรมการ

 

นายอดุลย์ พิมพ์กุล
กรรมการ

นายปัญญา หาญอาสา
กรรมการและเลขานุการ