สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ยินดีต้อนรับ ::

 

สมาชิกสามัญ
 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                3.75
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       3.25
สมาชิกสมทบ
 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                 2.50
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       3.00

    * ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

    ** ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

 •              ประเภท
            อัตรา
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
         7.00
 • เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก
  7.25
 • เงินกู้สามัญ
                    7.25
 • เงินกู้พิเศษ
                    6.25
 • เงินกู้ไม่เกินหุ้น
                7.25
 • เงินกู้อาชีพ
                    7.25
 • เงินกู้พลังงานแสงอาทิตย์
  7.25

    ลำดับที่ 1-5 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

    ลำดับที่ 6-7 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 เป็นต้นไป

 
 
 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-30 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศสหกรณ์ฯ

             >>>ใบสมัคร   

 

แจ้งการหักเงินประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปีการเงิน 2565

 

ประกาศผลการสรรหาโดยการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

             >>>เจ้าหน้าที่ธุรการ

             >>>เจ้าหน้าที่แผนงาน   

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เรื่อง เลื่อนวันสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จากวันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลาและสถานที่คงเดิม         

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่แผนงาน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศรับสมัคร            

 

ผลการจับสลากรางวัล ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ประกาศฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565

 

             >>> ประธานกรรมการ            

             >>> กรรมการดำเนินการ            

             >>> ผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

รายชื่อสมาชิกและจุดลงทะเบียน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565    

 

ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาทำการ)       

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565

 

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งประธานกรรมการ            

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ            

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

ประกาศฯ เรื่อง เชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564

 
 
 
 
example  

โครงการ ทำความดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร ทีมงานเพื่อบริการแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565

 

รายละเอียด

     
example  

มอบเครื่องพิมพ์เอกสารให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุม คณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2 เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจใน ปัจจุบัน และปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

อบรมสัมมนา เรื่อง กฎหมายสินเชื่อ การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้องฟ้องคดี เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียด

     
     
 
     
   
นายสุธี บุญถือ
ประธานกรรมการ
     
   
นางสาวจิรารัตน์  ภัทรวลี
ผู้จัดการ