สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ยินดีต้อนรับ ::

 

สมาชิกสามัญ
 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                2.50
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       3.00
 • มั่งคั่ง มั่นคง
                3.25
สมาชิกสมทบ
 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                 2.25
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       2.75
 • มั่งคั่ง มั่นคง
                3.00

    * ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

    ** ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

    *** มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

 •              ประเภท
            อัตรา
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
         6.75
 • เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก
  6.95
 • เงินกู้สามัญ
                    6.95
 • เงินกู้พิเศษ
                    5.95
 • เงินกู้ไม่เกินหุ้น
                6.95
 • เงินกู้อาชีพ
                    6.95
 • เงินกู้พลังงานแสงอาทิตย์
  6.95

    * มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

 
 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 (ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์)

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 (ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์)

 

ประกาศฯ เรื่อง แจ้งการหักเงินประกันชีวิตกลุ่มประจำปีการเงิน 2566

 

แจ้งการหักเงินประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปีการเงิน 2566 

 

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขการรับลูกหนี้สหกรณ์ (ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน) (11 เมษายน 2566)      

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

             >>>ประกาศฯ ยืนยันจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

             >>>กำหนดการประชุม   

             >>>ระเบียบวาระการประชุมฯ

             >>>รายชื่อจุดลงทะเบียน   

 

เปลี่ยนแปลงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จากวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลาและสถานที่เดิม  

 

เปลี่ยนแปลงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จากวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลาและสถานที่เดิม  

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 แทนฉบับเดิม      

 

เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์      

 
 
 
 
example  

ร่วมวางหรีดเคารพศพและแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดานายปรีดา หาญพยัคฆ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

 

รายละเอียด

     
example  

รับการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาพันธ์สหกรณ์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง กิจกรรมดูงานสหกรณ์ต้นแบบ เรื่องการบริหารสินเชื่อและการติดตามหนี้ของสมาชิก เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566

 

รายละเอียด

     
 
     
   
นายสุธี บุญถือ
ประธานกรรมการ
     
   
นางสาวจิรารัตน์  ภัทรวลี
ผู้จัดการ