สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ยินดีต้อนรับ ::

 

สมาชิกสามัญ
 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                2.50
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       3.00
สมาชิกสมทบ
 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                 2.25
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       2.75

    * ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

    ** ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

    *** มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

 •              ประเภท
            อัตรา
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
         6.75
 • เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก
  6.95
 • เงินกู้สามัญ
                    6.95
 • เงินกู้พิเศษ
                    5.95
 • เงินกู้ไม่เกินหุ้น
                6.95
 • เงินกู้อาชีพ
                    6.95
 • เงินกู้พลังงานแสงอาทิตย์
  6.95

    * มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

 
 
 

เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์      

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566       

 

ประกาศฯ เรื่อง ของดทำธุรกรรมทางการเงิน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565      

 

ประกาศฯ เรื่อง ขอผ่อนผันการส่งชำระหนี้สหกรณ์กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ      

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาทำการ)      

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

 
 
 
 
example  

ต้อนรับผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

 

รายละเอียด

     
example  

มอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีการเงิน 2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

 

รายละเอียด

     
example  

เยี่ยมสมาชิกซึ่งประสบอุบัติเหตุและมอบเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 14/2565 ประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

 

รายละเอียด

     
 
     
   
นายสุธี บุญถือ
ประธานกรรมการ
     
   
นางสาวจิรารัตน์  ภัทรวลี
ผู้จัดการ