สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
:: ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ ::

 

 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                3.50
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       4.00

    * ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

    ** ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

 •              ประเภท
         อัตรา
 • ดอกเบี้ยเงินกู้
               7.75

 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 4 - 19 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาทำการ)

 

            >>>ประกาศรับสมัคร             

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 - 19 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศรับสมัคร            

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยสามารถตรวจสอบรายงานกิจการสหกรณ์ประจำปี 2563 ,ขั้นตอนการเลือกตั้ง และรายชื่อหน่วยงาน/สังกัดแต่ละจุดลงทะเบียน ได้ดังนี้

 

            >>> หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการ

 

            >>> รายงานกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563

 

            >>> ขั้นตอนการเลือกตั้ง   

 

            >>> รายชื่อสมาชิกตามจุดเลือกตั้ง  

 

            >>> รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการฯ  

 

            >>> วิธีการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง     

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2563

 

            >>>ประกาศรับสมัคร             

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2563

 

             >>>ประกาศรับสมัคร            

 

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับสมาชิกสมทบ (12 พฤศจิกายน 2563)

 

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปีการเงิน 2564

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปีการเงิน 2564

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เรื่อง การรับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

 
เอกสารประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2563
 
 
 
 
example  

กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

 

รายละเอียด

     
example  

การออกเยี่ยมสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

 

รายละเอียด

     
example  

โครงการประชุมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่และมาตรการเสริมสร้างความ ปลอดภัย ในสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563

 

รายละเอียด

     
example  

มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอค.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

 

รายละเอียด

     
example  

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

 

รายละเอียด

     
 
     
   
นายสุธี บุญถือ
ประธานกรรมการ
     
   
นางสาววัลลภา  ฐานเจริญ
ผู้จัดการ