สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ยินดีต้อนรับ ::

 

 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                3.50
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       4.00

    * ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

    ** ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

 •              ประเภท
         อัตรา
 • ดอกเบี้ยเงินกู้
               7.75

 
 
 

ผลการจับสลากรางวัล ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ประกาศฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565

 

             >>> ประธานกรรมการ            

             >>> กรรมการดำเนินการ            

             >>> ผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

รายชื่อสมาชิกและจุดลงทะเบียน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565    

 

ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาทำการ)       

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565

 

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งประธานกรรมการ            

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ            

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

ประกาศฯ เรื่อง เชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัคร เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565 ระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ            

             >>>ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ            

             >>>ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ สามารถยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 
 
 
 
example  

ประชุม คณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2 เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจใน ปัจจุบัน และปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

 

รายละเอียด

     
example  

อบรมสัมมนา เรื่อง กฎหมายสินเชื่อ การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้องฟ้องคดี เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีการเงิน 2565 และแต่งตั้ง คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการเงิน 2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียด

     
example  

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

 

รายละเอียด

     
 
     
   
นายสุธี บุญถือ
ประธานกรรมการ
     
   
นางสาวจิรารัตน์  ภัทรวลี
ผู้จัดการ