สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > บริการสินเชื่อ
 
 

                       สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด  แบ่งประเภทการกู้ยืมเพื่อการอันจำเป็น  มีประโยชน์ของสมาชิก 

 

      และให้ตรงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม  ดังนี้

 

                        1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเร่งด่วนของสมาชิก


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน  50,000  บาท 


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  7.75  ต่อปี


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  10  งวด

 

                        2. เงินกู้สวัสดิการต้อนรับเปิดภาคเรียน

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลานสมาชิก


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000  บาท 


                                     ผู้ค้ำประกัน  1  คน 


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  7.50  ต่อปี 


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  60  งวด  (ตารางการชำระ)

 

                        3. เงินกู้สวัสดิการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องในอาชีพที่มีอยู่แล้ว


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000  บาท 


                                     ผู้ค้ำประกัน  2  คน 


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  7.50  ต่อปี 


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  108  งวด  (ตารางการชำระ)

 

                        4. มาตรการช่วยเหลือในกรณีสมาชิกเกิดวิกฤตรุนแรง  คือ  บ้านถูกภัยพิบัติเสียหายทั้งหลัง เป็นผู้ป่วยติดเตียง 

 

      หรือถูกให้ออกจากราชการ


                                     วัตถุประสงค์  เพื่อผ่อนคลายและแก้ไขความเดือดร้อนในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน  5  ปี 

 

      แต่ต้อง อยู่ในสัญญาเดิม  (ระยะ  5  ปี  ให้ขยายต้นและดอกเบี้ย  200  งวด)


                                     ดอกเบี้ยคิดให้ร้อยละ  7.00  สำหรับเงินกู้สามัญและ   360  งวด สำหรับเงินกู้พิเศษ

 

                        5. แผนฟื้นฟูตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


                                     วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รอเรียกเก็บที่ขาดสภาพคล่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน  3  ปี 

 

      แต่ต้องอยู่ในสัญญาเดิม  (ระยะ 3 ปี  ให้ขยายต้นและดอกเบี้ยเป็น   200  งวด)

 

                        6. เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000  บาท 


                                     ผู้ค้ำประกัน  1  คน  


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  7.75  ต่อปี


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  100  งวด (ตารางการชำระ)

 

                        7. เงินกู้สามัญ

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  หรือลงทุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  หรืออื่นๆ เป็นต้น

 

      วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000  บาท 


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  7.75  ต่อปี


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  150  งวด (ตารางการชำระ)

 

                                     ผู้ค้ำประกัน  

 

                                                วงเงินกู้ไม่เกิน  1,000,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  1  คน  


                                                วงเงินกู้ไม่เกิน  1,500,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  2  คน  


                                                วงเงินกู้ไม่เกิน  2,000,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  3  คน  

 

                        8. เงินกู้พิเศษ

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อซื้อบ้าน  บ้านพร้อมที่ดิน  ที่ดิน  ที่ดินและส่วนควบของที่ดิน  หรือ สร้างบ้าน

 

      วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000  บาท 


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  6.75  ต่อปี


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  336  งวด  (ตารางการชำระ)

 


                                     ผู้ค้ำประกัน  

 

                                                วงเงินกู้ไม่เกิน  3,000,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  1  คน  


                                                วงเงินกู้ไม่เกิน  4,000,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  2  คน  


                                                วงเงินกู้ไม่เกิน  5,000,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  3  คน