สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > สวัสดิการสมาชิก
 
 
  1.  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
   
            ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  จำแนกทุนเป็น  5 ระดับ  ดังนี้
   
            (1)  ระดับอนุบาล 1-3     จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท
   
            (2)  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  20 ทุนๆ ละ 1,200.- บาท
   
            (3)  ระดับมัธยมศึกษา    จำนวน  20 ทุนๆ ละ 1,500.- บาท
   
            (4)  ระดับอนุปริญญา    จำนวน    3  ทุนๆละ 2,500.- บาท
   
            (5)  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,500.- บาท
   
  2.  เกษียณอายุราชการสมาชิก
   
            (1)  อายุการเป็นสมาชิก 10-15 ปี จ่ายให้ 2,000.- บาท
   
            (2)  อายุการเป็นสมาชิก 16-20 ปี จ่ายให้ 3,000.- บาท
   
            (3)  อายุการเป็นสมาชิก 21 ปีขึ้นไป จ่ายให้ 5,000.- บาท 
   
  3.  ประกันชีวิตกลุ่ม
   
            เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัว  สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเพียงกึ่งหนึ่งของเบี้ยประกัน อีกกึ่งหนึ่งสหกรณ์สมทบให้แก่สมาชิก  สมาชิกได้รับ
   
  ความคุ้มครองถึง  100,000.- บาท กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุได้รับความคุ้มครองถึง  200,000.-  บาท   (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
   
 

4.  เงินสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิต

   
            (1)  อายุการเป็นสมาชิก 1-5 ปี     จ่ายให้ครอบครัว 1,000.- บาท
   
            (2)  อายุการเป็นสมาชิก 6-10 ปี   จ่ายให้ครอบครัว 2,000.- บาท
   
            (3)  อายุการเป็นสมาชิก 11-15 ปี   จ่ายให้ครอบครัว 3,000.- บาท
   
            (4)  อายุการเป็นสมาชิก 16-20 ปี   จ่ายให้ครอบครัว 4,000.- บาท
   
            (5)  อายุการเป็นสมาชิก 21 ปีขึ้นไป   จ่ายให้ครอบครัว 5,000.- บาท