สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > สวัสดิการสมาชิก
 
 
  1.  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและทุนการศึกษาต่อเนื่อง
          
ที่
ระดับชั้น
จำนวนทุน
ทุนละ (บาท)
1
อนุบาล
10
1,000
2
ประถมศึกษา
20
1,200
3
มัธยมศึกษา
20
1,500
4
อนุปริญญา ปริญญาตรี
10
1,500
5
ปริญญาตรีต่อเนื่อง
1
6,000
รวม
61
85,000
  2.  วันคล้ายวันเกิด
            มอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สมาชิก จำนวน 500 บาท โอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ให้เดือนเกิดของสมาชิก
  3.  เกษียณอายุราชการสมาชิก
          
ที่
อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์
มอบเงิน (บาท)
1
1 - 5 ปี
500
2
6 - 10 ปี
1,000
3
11 - 15 ปี
2,000
4
16 - 20 ปี
3,000
5
21 ปีขึ้นไป
5,000
  4.  ประกันชีวิตกลุ่ม
            สมาชิกสหกรณ์ฯ จ่ายเงินเพียงครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกัน ได้รับความคุ้มครองถึง 100,000 บาท อุบัติเหตุ 200,000 บาท
 

5.  สงเคราะห์สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม

          
ที่
อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์
มอบเงิน (บาท)
1
1 - 10 ปี
2,000
2
11 - 20 ปี
3,000
3
21 ปีขึ้นไป
5,000
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565