สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > คณะกรรมการอำนวยการ
 

 

นายสุธี บุญถือ
ประธานกรรมการ

 
 

นายประสงค์ พลทะจักร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 
 

นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร
กรรมการและเหรัญญิก

นายปัญญา หาญอาสา
กรรมการและเลขานุการ