สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ผลการดำเนินงาน
 
 

ผลการดำเนินงาน  ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

 
 
เงินรับฝากออมทรัพย์
7,688,086.25   บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
344,892,867.07   บาท
เงินรับฝากครบรอบ 25 ปี
5,720,313.50   บาท
ทุนเรือนหุ้น
445,350,620.00  บาท
ทุนสำรอง
57,360,031.49  บาท
ทุนดำเนินการ
1,453,650,805.78  บาท