สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-30 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศสหกรณ์ฯ

             >>>ใบสมัคร   

 

แจ้งการหักเงินประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปีการเงิน 2565

 

ประกาศผลการสรรหาโดยการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

             >>>เจ้าหน้าที่ธุรการ

             >>>เจ้าหน้าที่แผนงาน   

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เรื่อง เลื่อนวันสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จากวันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลาและสถานที่คงเดิม         

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่แผนงาน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศรับสมัคร            

 

ผลการจับสลากรางวัล ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ประกาศฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565

 

             >>> ประธานกรรมการ            

             >>> กรรมการดำเนินการ            

             >>> ผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

รายชื่อสมาชิกและจุดลงทะเบียน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565    

 

ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาทำการ)       

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565

 

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งประธานกรรมการ            

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ            

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

ประกาศฯ เรื่อง เชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัคร เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565 ระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ            

             >>>ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ            

             >>>ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ สามารถยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

ประกาศฯ เรื่อง การขยายวงเงินกู้ (2 สิงหาคม 2564)

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศรับสมัคร            

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์)

 

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์)

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์)

 

แจ้งการหักเงินประกันชีวิตกลุ่มประจำปีการเงิน 2564

 
 
หน้า 1