สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม
 
 

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค

 

 

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิและโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

 

 

example example example
example example example